REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „ Back to school Humer”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „ Back to school Humer”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs Back to school Humer”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs Back to school Humer.” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).

1.2. Tombolaeste organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 14.09.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 14.09.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmacia Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 14.09.2020 – 20.09.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 21.09. 2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 3 premii formate din: cana HUMER, HUMER Spray nazal copii 100% apa de mare 150ml si HUMER Stop Virus, in valoare de 171 lei (TVA inclus).
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „Farmacia Ana Maria” si „Humer Romania”;
• pasul 2: Sa raspunsa la intrebarea „ Cum ti-ai incurajat copilul la inceput de an scolar?;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs Back to school Humer” numele a doua mamici.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data de 21.09.2020, in vederea atribuirii celor 3 premii detaliate la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com , conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmacia Ana Maria
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 3 castigatori si cele 12 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul unui mesaj scris prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei “ Concurs Back to school Humer”.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Instagram al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei , pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „Concurs Bio – Oil”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „Concurs Bio – Oil”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs Bio – Oil”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs Bio – Oil ” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombolaeste organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 07.09.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 07.09.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciei Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 07.09.2020 – 13.09.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 14.09.2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 5 kit-uri formate din: Bio – Oil Gel pentru ingrijirea pielii uscate 100ml si Bio – Oil Ulei pentru ingrijirea pielii 60ml, in valoare de 100 lei (TVA inclus)/premiu.
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „ Farmacia Ana Maria” si „Bio – Oil Romania”;
• pasul 2: Sa raspunsa la intrebarea „Tu cum iti hidratezi pielea uscata?”;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs Bio – Oil” 2 prieteni.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 14.09. 2020, in vederea atribuirii celor 5 premii detaliate la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com , conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 5 castigatori si cele 15 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. In mesajul trimis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon , in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei “ Bio –Oil”.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Instagram al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de mail office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei in pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S. C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „Concurs Puressentiel”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „Concurs Puressentiel”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs Puressentiel”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs Puressentiel” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombolaeste organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit pe adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 26.08.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 26.08.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciei Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 26.08.2020 – 01.09.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 02.09.2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 1 pachet compus din: 1buc. Puressentiel pastile gumate pentru calmarea durerilor in gat 45g , 1 buc. Puressentiel Respiratory spray nazal hipertonic 15 ml, 1 buc. Puressentiel Spray pentru purificarea aerului 75 ml si 1 buc. Puressentiel gel antibacterian cu 3 uleiuri esentiale 80ml in valoare de 121 lei (TVA inclus).
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „Farmacia Ana Maria” si „Puressentiel Romania”;
• pasul 2: Sa raspunda la intrebarea „Care sunt produsele care nu iti lipsesc niciodata din geanta?;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs Puressentiel” numele a doi prieteni.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 02.09.2020, in vederea atribuirii premiului detaliat la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Extragerea se va efectua aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com , conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.
8.4. In urma tragerilor la sorti se va desemna 1 castigator si cele 10 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook/instagram, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon , in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei Puressentiel.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de mail office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro.si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro.si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN

Regulament Oficial Concurs Uriage

Regulament Oficial Concurs Uriage

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs Uriage”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs Uriage” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et.1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu – in calitate de Administrator(denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombola este organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 18.08.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 18.08.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciei Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 18.08.2020 – 25.08.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 26.08.2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 1 kit cu produse Uriage: Uriage Apa Termala 150ml; Uriage Bebe Ulei calmant de curatare 500ml; Uriage Bariederm cica 40ml; Portfard si lampa de veghe, in valoare de 100 lei (TVA inclus).
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „ Farmacia Ana Maria” si „Uriage”;
• pasul 2: Sa raspunda la intrebarea „ Tu de ce iubesti produsele Uriage?”;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs Uriage” numele a trei prieteni.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 26.08.2020, in vederea atribuirii premiului detaliat la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3 Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com, conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna 1 castigator si cele 10 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon ,in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei Uriage.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata.
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de mail sau office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „ KLORANE bébé”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA „ KLORANE bébé”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs KLORANE bébé”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs KLORANE bébé” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombolaeste organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit in Farmaciile Ana Maria si la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 10.08.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 10.08.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciei Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 10.08.2020 – 16.08.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 17.08. 2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 3 pachete KLORANE bébé compus din –KLORANE bébé crema hidratanta 40ml; KLORANE bébé gel spumant 500ml, KLORANE bébé servetele umede calmante 25 buc, KLORANE bébé geanta si KLORANE bébé plus , in valoare de 90 lei (TVA inclus)/bucata.
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „@Farmacia Ana Maria” si „ Klorane Bebe”;
• pasul 2: Sa raspunsa la intrebarea “ Care este ritualul de ingrijire al bebelusului tau dupa baita?”;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs KLORANE bébé ” numele a doua mamici cu care va sfatuiti atunci cand vine vorba de sanatatea bebelusilor.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 17.08.2020, in vederea atribuirii celor 3 premii detaliate la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com, conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 3 castigatori si cele 15 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook Messenger, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook Messenger pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook Messenger , in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon , in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei KLORANE bébé.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Instagram al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de mail office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei in Farmaciile Ana Maria, pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana MARIA.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN

Regulament Oficial Concurs – Tombola ” Concurs Co-Lactase”

Regulament Oficial Concurs – Tombola ” Concurs Co-Lactase”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs Co – Lactase”
1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs Co – Lactase” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombola este organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit in Farmaciile Ana Maria si la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.
2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 5.08.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 05.08.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciei Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 05.08.2020 – 09.08.2020 (inclusiv, ora 23:59), pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 10.08.2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.
5. Premii tombola
Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 1 Wrap elastic Manduca – Slate in valoare de 250lei (TVA inclus).
7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.
8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Instagram care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „Farmacia Ana Maria” si „@Co – Lactase Romania”;
• pasul 2: Sa raspunsa la intrebarea „Cum iti protejezi copilul de colici?;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs Co – Lactase” o proaspata mamica sau viitoare mamica.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 10.08.2020, in vederea atribuirii premiului detaliat la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com , conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmaciei Ana Maria.
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 1 castigatori si cele 10 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea contului de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon , in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei “Concurs Co – Lactase”.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Instagram al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de mail office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.
12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.
13. Regulamentul Oficial al Tombolei
13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei in Farmaciile Ana Maria, pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
PETCU MARIAN