Regulament oficial concurs-tombola ” Concurs HUMER”

Regulament oficial concurs-tombola ” Concurs HUMER”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS – TOMBOLA
„Concurs HUMER”

1. Organizatorul si partenerul
1.1. Organizatorul concursului – tombola denumita ”Concurs HUMER” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 225, Et. 1, Ap.2, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0217962071, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).
1.2. Tombolaeste organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit in Farmaciile Ana Maria si la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria pe toata durata Tombolei.

2. Scopul
Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.
3. Drepturi de participare
3.1. La campania promotionala si la tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 07.07.2020, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 07.07.2020, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;
(iii) sa nu fie angajati ai Farmaciilor Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. Perioada de desfasurare
Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 01.07.2020 – 07.07.2020 (inclusiv, ora 23:59), in cadrul Farmaciilor Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 08.07.2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

5. Premii tombola                                                                                                                                                                                                           Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in 5 pachete HUMER compus din: 1 buc. HUMER SPRAY NAZAL PENTRU ADULTI 100% APA DE MARE 150ML, 1buc. HUMER SPRAY NAZAL PENTRU COPII 100% APA DE MARE 150ML si 1 buc. HUMER SPRAY NAZAL DECONGESTIONANT 50ML, in valoare de 110,00 lei (TVA inclus)/pachet.

7. Taxe si Impozite
7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
7.3. In cadrul campaniei promotionale precum si a tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.
8.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Facebook care au urmat toti pasii de mai jos:
• pasul 1: Sa aprecieze paginile de Facebook „@farmaciaanamaria.” si „@HUMERRomania”;
• pasul 2: Sa raspunsa la intrebarea „ Spune-ne printr-un comentariu cata atentie acorzi ingrijirii nazale?”;
• pasul 3: Sa mentioneze printr-un tag in sectiunea „comentarii” a postarii „Concurs HUMER” trei prieteni.
8.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data 08.07.2020, in vederea atribuirii celor 5 premii detaliate la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.
8.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator, in mod electronic, prin intermediul site-ului random.org, conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul random.org vor fi introduse numerele atribuite persoanelor participante.
Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmacia Ana Maria. Înregistrarea video va fi păstrată un termen de 48 de ore de la încheierea tombolei, în eventualitatea formulării de contestații.
8.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 5 castigatori si cele 30 de rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
8.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.
8.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
8.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul unui email trimis la adresa office@farmaciaanamaria.ro , in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.
8.8. Prin email-ul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.
Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
8.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.
8.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin posta/curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin posta/curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.
Premiile se vor inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.
Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
8.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

9. Forta majora si cazul fortuit
9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

10. Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

11. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.
11.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntar de acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.
Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la tombolă.
Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii tombolei, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la tombola va fi retrasa, fiind descalificat automat.
Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului si numarul de telefon , in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei “ Concurs HUMER”.
11.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016 art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).
Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
11.3. Datele participanților la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata
11.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.
11.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
11.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. la adresa de mail office@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,
In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.
11.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
 Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 Pastreaza datele in siguranta;
 Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, respectand astfel principiul minimizarii,
 Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanelew vizate in acest sens,
11.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.

12. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

13. Regulamentul Oficial al Tombolei                                                                                                                                                                                 13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei in Farmaciile Ana Maria., pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro și pe pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria.
13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro si pagina de Facebook Farmacia Ana Maria cu 24 ore inainte.
13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

ORGANIZATOR
S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.
ADMINISTRATOR
Marian Petcu

Îmbunătățește statusul celular și susține imunitatea organismului tău cu Revidox

Îmbunătățește statusul celular și susține imunitatea organismului tău cu Revidox

Îmbunătățește statusul celular și susține imunitatea organismului tău cu Revidox       

Tot mai multe studii arată că bolile degenerative, în special bolile cardiovasculare și neurodegenerative sunt într-o continuă creștere și apar la vârste tot mai tinere. Dacă în trecut majoritatea lor era asociată cu bătrânețea, astăzi tot mai mulți tineri suferă din cauza lor. Așadar putem auzi de Alzheimer, Parkinson sau boli cardiace la vârste tinere. Din păcate, persoanele cu boli cronice au imunitate precară și sunt cele cu riscul cel mai ridicat de dezvoltare a altor afecțiuni, fiind cele mai vulnerabile și în fața infecțiilor.

 România este țara cu cei mai mulți bolnavi cronici din Europa

Printre cauzele bolilor cronice, stilul de viațăeste pe primul loc. Stresul este un factor major care ne îmbătrânește prematur, ne afectează imunitatea, ne îmbolnăvește lent și sigur.

Alt factor major este stresul oxidativ – atacul radicalilor liberi asupra celulelorce duce la îmbolnăvirea lor, slăbind sistemul imunitar. Îl regăsim în stres, suprasolicitare, situații conflictuale sau pline de incertitudini, somn insuficient/ neodihnitor, alimentație nesănătoasă, sedentarism, poluanți, fumat, noxe.

Paradoxal sau nu, cele mai expuse persoane sunt cele tinere, hiperactive, suprasolicitate și de multe ori dependente de muncă, denumiți workaholici. Petrec mult timp în spații închise, fără acces la lumina solarăși aer curat. Riscul crește exponențial în cazul predispoziției genetice sau factorului ereditar, când avem în familie persoane cu diferite boli ce se transmit ereditar.

Prevenția este foarte importantăîn cazul îmbătrânirii celulare și a afecțiunilor degenerative, deoarece, odată declanșate, aceste boli au o evoluție nefavorabilăîn timp, necesită tratament medicamentos toată viața și au un impact negativ asupra tuturor aspectelor vieții.

Prevenția înseamnăun stil de viață sănătos: să mâncăm moderat șialimente naturale, să evităm prepararea termică, să facem mișcare, să gândim pozitiv, să reducem stresul și incertitudinea.

Reușim mereu? Destul de greu, de obicei. Aproape imposibil în această perioadă greu încercată.

De aceea, este foarte important săne ajutăm organismul cu un supliment natural eficace și sigur pentru protecția la nivel celular. Specialiștii recomandă o formulă inovativă, Revidox, care are la bază ingrediente naturale (strugure, rodie și seleniu) și studii clinicece îi certifică siguranța și eficiența terapeutică, atât preventiv pentruîncetinirea îmbătrânirii organismului nostru și protecția fiecărui organ, inclusiv a sistemului nervos și a aparatului cardio-vascular dar și ca adjuvant alături de tratamentul medicamentos aferent bolilor cronice.

Revidox reprezintă protecție celulară pe termen lung

Revidox are o formulă unică, cu o bună absorbție și biodisponibilitate: extract integral de strugure: resveratrol 100% bioactiv obținutprintr-un proces tehnologic brevetat prin care 1 singură capsulă asigură echivalentul principiilor active a 45 kg de struguri, alături de extractul de rodie și seleniu.

Ingredientele Revidox acționează sinergic oferind protecție la nivelul fiecărei celule, încetinind procesul de îmbătrânire celulară(inimă, plămâni, creier, ficat, pancreas, piele) prin reducerea stresului oxidativ, inflamației și stimularea genelor Sirt-1 (genele longevității).

Revidox contribuie la protecția cardio-vasculară prin efectul puternic antioxidant, scăderea nivelului sanguin al colesterolului total şi al trigliceridelor și la protecția faţă de bolile neuro-degenerative prin reducerea inflamației, încetinirea instalării tulburărilor memorie și concentrare și a deficitului cognitiv.

Cu o singură capsulă de Revidox pe o perioadă de minim 1 an, oferim organismului nostru o protecție celulară, atât de necesară mai ales în această perioadă plină de incertitudini și mai ales dacă suntem expuși factorilor ce genereazăîmbătrânirea prematură a organelor – ex. fumători, consumatoride mâncare tip junk-food, avem risc cardiovascular sau predispoziție de boli neurodegenerative, diabet, obezitate, petrecem multe ore în fața PC-ului fără lumină naturală,avem nivel ridicat de stres. Este o soluție utilă și în cazul persoanelor care își doresc menținerea sănătății cardiovasculare, neuronale și a întregului organism dar se poate asocia ca adjuvant și tratamentelor clasice, cu efecte pozitive în evoluția bolii și prevenirea complicațiilor.

 

Acneea la femeia adulta

Acneea la femeia adulta

 

Acneea aproape ca nu mai are nevoie de prezentare. Cine nu a avut macar o data in viata cosuri? Dar ce te faci cand esti deja adult si observi ca te confrunti cu aceasta problema?
Acneea la varsta adulta este tot mai des intalnita si consta in aparitia de leziuni mai ales in partea inferioara a fetei, in zona barbiei si a mandibulei. Adesea apar noduli rosii foarte durerosi si microchisti. 1 din 5 femei cu varste cuprinse intre 25-40 ani va suferi minim o data in aceasta perioada. Si barbatii pot fi afectati, dar intr-un procent mai mic.
In acnee sunt implicate 4 mecanisme: acumularea de sebum in glandele sebacee, colonizarea cu Propionibacterium acnes, keratinizarea in exces si inflamatia. Cel mai adesea se adauga un dezechilibru hormonal, un exces de hormoni masculini- androgeni (testosteron, DHEA) si o receptivitate crescuta a glandelor sebacee pentru acesti hormoni.
Vorbim despre femei active profesional, mereu in criza de timp.  Stresul creste concentratia de cortizol, care are actiune similara testosteronului si creste productia de sebum. Se adauga folosirea de cosmetice inadecvate si in exces, fumatul, poluarea, dieta inadecvata.
Tratamentul poate fi mai dificil si necesita utilizarea de formule inovative si tehnologii patentate.

Exista din fericire solutii. PHARMACORE Acne Control crema este singurul produs de pe piata care se adreseaza acneei determinate de tulburarile hormonale prin cele 2 patente proprii: CHELISIN si IRIS FLORENTINA. CHELISIN are 2 peptide care inhiba 5 alfa reductaza – enzima sub actiunea careia testosteronul se transforma in dihidrotestosteron. Astfel amelioreaza leziunile date de dereglarea hormonala. IRIS FLORENTINA contine Iris, Vitamina A si Zinc, avand actiune antiinflamatorie, astringenta si keratolitica.
BIOPEP 15 este o alta formula inovativa care are actiune antibacteriana impotriva a 24 de tulpini de Propionibacterium acnes si nu determina rezistenta bacteriana. COLOSTRUL, recoltat in prima ora, contine imunoglobuline, factori de crestere si lactoferina, avand un rol antiinflamator, keratoregulator si antibacterian, reface bariera pielii si are efect anticicatrice.
Toate aceste ingrediente active ce se regasesc in produsele din gama PHARMACORE Acne Control reusesc sa actioneze sinergic asupra celor 4 mecanisme implicate in acnee, reducand leziunile si cicatricile.
 
Gama Pharmacore Acne Control include:
  • Gelul de curațare Pharmacore Acne Control Gel, care elimină excesul de sebum, având acțiune blândă fără să agreseze pielea. Acesta poate fi folosit și ca gel de ras, tocmai pentru a reduce inflamația, agresiunea asupra pielii din timpul bărbieritului sau ca gel de duș pentru zonele cu coșuri de pe corp. Colostrul RTF1  sustine imunitatea prin vindecarea si regenerarea pielii!
  • Crema tratament Pharmacore Acne Control Gel reduce efectul hormonilor responsabili de declanșarea acneei; cele două formule patentate din crema-tratament blochează excesul hormonilor implicați în acnee cât și efectul nicotinei care expune tenul la acnee. Scade producția de sebum și atenuează semnele specifice pielii fumătorilor. Hrănește pielea cu tendința de acnee și o ajută să se vindece, acționând asupra fiecărui factor patogenic din acnee.
  • Gelul tratament cu Biopep 15, care prin complexul de oligopeptide vegetale (ingrediente naturale) are efect „antibiotic like” fără efectele secundare ale antibioticelor clasice, elimină bacteriile și stimulează regenerarea celulară;                                                                                                                          Colostrul RTF1 sustine imunitatea prin vindecarea si regenerarea pielii!
  • Masca hidratantă cu Colostru RTF (formulă patent – colostru recoltat în prima ora de la naștere) care ajută la refacerea barierei pielii.  Masca hidratantă Pharmacore Acne Control, prin compoziția complexă cu ingrediente care se potențează reciproc reduce formarea și dezvoltarea punctelor negre și albe. Scade roșeața și sebumul. Previne și reduce leziunile și cicatricile din acnee. Detoxifică, hidratează și catifelează pielea. Potrivită pentru pielea grasă, cu tendință la acnee, în formele ușoare sau moderate de acnee.                                                                                                                                                                                          Colostrul RTF1  sustine imunitatea prin vindecarea si regenerarea pielii!
  • Spray de corp Pharmacore Acne Control – Regenerează pielea, reduce cicactricile, stimulează imunitatea pielii și are efect antimicrobian. Cele două formule patentate, Colostru – Rtf1 și Biopep 15, sub formă de spray acoperă zonele puțin accesibile ale corpului, predispuse la acnee. Ajută în formele ușoare sau moderate de acnee.                                                                                                                                                                                                                          Colostrul RTF1  sustine imunitatea prin vindecarea si regenerarea pielii!
  • Suplimentul oral Pharmacore Acne Control – prin aportul de FOS/GOS și Lactoferină pură (96%) determină o reducere importantă a producției de sebum precum si scăderea semnificativă a numărului de leziuni. Totodată, are proprietăți antiseptice și anti-inflamatoare importante în acnee și protejează pielea împotriva acțiunii radicalilor liberi chiar din interior, adică acolo unde se formează inflamația.
                                   
Gama PHARMACORE Acne Control imbina cu succes tratamentul local – prin gel de curatare, crema tratament, gel tratament, spray de corp, masca hidratanta cu tratamentul sistemic – prin suplimentul nutritiv PHARMACORE ORAL care contine Zinc, Niacinamida, Lactoferina pură, prebiotice –FOS si GOS, Vitamina E.